UŁATWIAMY TRANSPORT

 …i pomagamy oszczędzać Państwa firmie.

Oblicz swoją ulgę PFRON

Podaj stan zatrudnienia w Twojej firmie

Podaj liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych

OBLICZ WYSOKOŚĆ SKŁADKI PFRON

WYSOKOŚĆ TWOJEJ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI PFRON TO: PLN

Obowiazująca we wrześniu 2018 r. kwota bazowa to 1 837,82 zł. miesięcznie (4 521,08 zł x 40,65%) i stanowi ona duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust 1 pkt. 36 wpłaty na PFRON nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

TO ZNACZY, ŻE WSPÓŁPRACUJĄC Z SPÓŁDZIELNIĄ „ŚWIT” MOŻESZ MAKSYMALNIE MIESIĘCZNIE ZAOSZCZĘDZIĆ 50% SKŁADKI:

ŚWIT, posiadając status Zakład Pracy Chronionej, oferuje każdej firmie rozwiązanie będące połączeniem zakupu swoich produktów i usług z redukcją obowiązkowych wpłat na PFRON. Ponad 50% kwoty każdej faktury wystawionej przez ŚWIT można odliczyć od obowiązkowych składek na PFRON. Niewykorzystane ulgi z danego miesiąca przechodzą na następne okresy rozliczeniowe i mogą być rozliczane przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jest terminowe uregulowanie należności oraz otrzymanie zaświadczenia o kwocie obniżenia, którą każdorazowo ŚWIT przekazuje nabywcy. Jeżeli kwota obniżenia przewyższy wartość zrealizowanej usługi lub 80% miesięcznej wpłaty na Fundusz do której zobowiązany jest nabywca, wówczas różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat w następnych miesiącach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.

POMOŻEMY W TRANSPORCIE WSZYSTKIEGO

STANDARYZOWANE PALETY wg EUROPEJSKICH NORM

Zakup i wymiana palet w transporcie, to spora część ponoszonych przez przedsiębiorstwo związane z branżą transportową.

Proponujemy współpracę w zakresie wynajmu palet na korzystnych zasadach.

PALETY NA ZAMÓWIENIE I NIESTANDARDOWE

Realizujemy także zamówienia na palety niestandardowe wg skomplikowanych potrzeb.

PALETY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, FARMACEUTYCZNEGO I INNYCH BRANŻ „WRAŻLIWYCH”

Transport wyjątkowych i wrażliwych towarów wymaga specjalistycznych środków – jesteśmy w stanie je zapewnić.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI SPECJALISTAMI
Danuta Fedrau

HR Manager / Kierownik Działu Kadr i Płac

mobile: +48 22 330 58 80
e-mail: d.fedrau@swit.com.pl