Składki PFRON

Oblicz swoją ulgę PFRON

Podaj stan zatrudnienia w Twojej firmie

Podaj liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych

OBLICZ WYSOKOŚĆ SKŁADKI PFRON

WYSOKOŚĆ TWOJEJ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI PFRON TO: PLN

Obowiązująca w okresie wrzesień-listopad 2021r. kwota bazowa to 2 237,59 zł miesięcznie (5 504,52 zł x 40,65%) - stanowi ona duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust 1 pkt. 36 wpłaty na PFRON nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

TO ZNACZY, ŻE WSPÓŁPRACUJĄC Z SPÓŁDZIELNIĄ „ŚWIT” MOŻESZ MAKSYMALNIE MIESIĘCZNIE ZAOSZCZĘDZIĆ 50% SKŁADKI:

ŚWIT, posiadając status Zakład Pracy Chronionej, oferuje każdej firmie rozwiązanie będące połączeniem zakupu swoich produktów i usług z redukcją obowiązkowych wpłat na PFRON. Ponad 50% kwoty każdej faktury wystawionej przez ŚWIT można odliczyć od obowiązkowych składek na PFRON. Niewykorzystane ulgi z danego miesiąca przechodzą na następne okresy rozliczeniowe i mogą być rozliczane przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jest terminowe uregulowanie należności oraz otrzymanie zaświadczenia o kwocie obniżenia, którą każdorazowo ŚWIT przekazuje nabywcy. Jeżeli kwota obniżenia przewyższy wartość zrealizowanej usługi lub 80% miesięcznej wpłaty na Fundusz do której zobowiązany jest nabywca, wówczas różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat w następnych miesiącach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. nakłada na  pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników obowiązek zatrudniania 6% osób niepełnosprawnych. Pracodawca, który nie spełnia tego wymogu, jest zobowiązany odprowadzać miesięczne składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wysokość kwoty do zapłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Od początku naszej działalności jesteśmy związani z ludźmi, którzy chcą na równi uczestniczyć w życiu zawodowym, a nie zawsze otrzymują taką szansę.

Jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym minimum 25 osób, w zależności od tego ile osób niepełnosprawnych pracuje w Twoich biurach, fabrykach i zakładach, odprowadzasz składki na fundusz PFRON.

Możliwe jest zmniejszenie tej opłaty, jeżeli firma korzysta z usług lub kupuje produkty od zakładu pracy chronionej.

Takie rozwiązanie umożliwia ŚWIT, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, oferując dzięki temu usługi i produkty z możliwością odliczenia ulgi na składki PFRON w wysokości nawet do 50%.

Dla Twojego biznesu oznacza to oszczędność i perfekcyjnie wykonana usługa, dla nas spełniona misja społeczna.  

 

Infolinia PFRON: +48 22 330 58 54

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.