SZKOLIMY I DORADZAMY

Jesteśmy wyspecjalizowanym działem, oferującym rozwiązania biznesowe wspierające rozwój firm i przedsiębiorstw oraz doskonalenie zawodowe pracowników. Poprzez zróżnicowaną i bogatą ofertę szkoleniowo-doradczą pomagamy naszym Klientom zwiększać sprzedaż usług, organizować
i usprawniać procesy zarządcze oraz wpływać na kształtowanie pożądanych zachowań zawodowych pracowników.
Wykorzystując wieloletnie doświadczenia, tworzymy razem z naszymi Klientami unikalną płaszczyznę współpracy umożliwiającą wypracowanie skutecznych rozwiązań biznesowych, łączących rzetelność merytoryczną oraz łatwość wdrożenia.

Oblicz swoją ulgę PFRON

Podaj stan zatrudnienia w Twojej firmie

Podaj liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych

OBLICZ WYSOKOŚĆ SKŁADKI PFRON

WYSOKOŚĆ TWOJEJ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI PFRON TO: PLN

Obowiązująca od 1 grudnia do 29 lutego 2020 r. kwota bazowa to 2 004,69 zł. miesięcznie (4 931,59 zł x 40,65%) i stanowi ona duże obciążenie dla płatników PFRON. Dokonują oni wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składają deklarację miesięczną DEK-I-0 i deklarację roczną DEK-R. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust 1 pkt. 36 wpłaty na PFRON nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

TO ZNACZY, ŻE WSPÓŁPRACUJĄC Z SPÓŁDZIELNIĄ „ŚWIT” MOŻESZ MAKSYMALNIE MIESIĘCZNIE ZAOSZCZĘDZIĆ 50% SKŁADKI:

ŚWIT, posiadając status Zakład Pracy Chronionej, oferuje każdej firmie rozwiązanie będące połączeniem zakupu swoich produktów i usług z redukcją obowiązkowych wpłat na PFRON. Ponad 50% kwoty każdej faktury wystawionej przez ŚWIT można odliczyć od obowiązkowych składek na PFRON. Niewykorzystane ulgi z danego miesiąca przechodzą na następne okresy rozliczeniowe i mogą być rozliczane przez okres 12 miesięcy. Warunkiem jest terminowe uregulowanie należności oraz otrzymanie zaświadczenia o kwocie obniżenia, którą każdorazowo ŚWIT przekazuje nabywcy. Jeżeli kwota obniżenia przewyższy wartość zrealizowanej usługi lub 80% miesięcznej wpłaty na Fundusz do której zobowiązany jest nabywca, wówczas różnicę zalicza się na poczet obniżenia wpłat w następnych miesiącach.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Problemy z niskim poziomem satysfakcji zawodowej, zaangażowaniem pracowników oraz obniżeniem się poziomu wyników pracy potencjalnie mogą pojawić się niemal w każdej organizacji. Skutkiem tych problemów może być skokowy wzrost fluktuacji kadr, zahamowanie wzrostu wydajności pracy i niska innowacyjność. Zjawiska te mogą się bardzo negatywnie odbić na konkurencyjności firmy i jej przyszłych wynikach finansowych.

» Pokaż więcej

Badania pokazują, że obecnie coraz więcej firm umie korzystać z różnego rodzaju diagnoz zagrożeń związanych z niskim poziomem zaangażowania pracowników, ale tylko ok. 20% z nich potrafi z sukcesem zaprojektować i zrealizować program wzmacniający zaangażowanie, przywracający energię i chęć pracowników do osiągania sukcesów w firmie.

Wiemy jak w przypadku konkretnych firm definiować czynniki wyzwalające zaangażowanie i wspierać ich działanie poprzez inicjatywy umożliwiające skuteczne wykorzystanie zapału do pracy i ambicji zawodowych pracowników. Potrafimy pomagać firmom w opracowywaniu inicjatyw przywracających wysoki poziom zaangażowania. Jednocześnie potrafimy również tworzyć i prowadzić programy szkoleniowe budujące umiejętności menedżerów w zakresie angażującego przywództwa i tworzenia zaangażowanych i efektywnych zespołów.

#SatysfakcjaZawodowa
#ZaangażowanyZespół
#MotywacjaWewnętrzna

» Zwiń

KULTURA GODNOŚCI PRACY

Biznesowe nastawienie na rezultat powoduje, że firmy w swojej działalności dążą przede wszystkim do osiągania wysokiej efektywności sprzyjającej optymalnej realizacji wyznaczonych celów. Nierzadko przy tym zdarza się, że dzisiejsze zespoły specjalistów muszą realizować zadania, które jeszcze wczoraj były wykonywane przez znacznie większe liczebnie grupy pracowników i to w sposób całkowicie odmienny.

» Pokaż więcej

W rezultacie, u uczestników procesu pracy pojawia się frustracja, zmęczenie i zniecierpliwienie; zaczyna być łatwo o nieporozumienia w komunikacji. Ludzie w miejscu pracy stają się zestresowani, mniej otwarci na nowe pomysły i innowacje, łatwiej dochodzi do przypadków wypalenia zawodowego. Wszystkie te zjawiska ujawniają się z wielką mocą, jeśli pracownikom brakuje przy tym wyrobionych przyzwyczajeń w zakresie zachowań typowych dla podmiotowego traktowania pracowników.

W tym kontekście praca nad KULTURĄ GODNOŚCI w miejscu staje się solidną podstawą dla budowania partnerstwa i odpowiedzialności pracowników. W oparciu o takie podejście, na bazie autorskiej metodyki opracowanej przez zespół pod kierunkiem dr Andrzeja Woźniakowskiego realizujemy dla naszych Klientów programy zmian kulturowych modelujących pożądane zachowania pracownicze.

Szacujemy, że w miejscach pracy, w których wdrożymy razem z pracownikami kulturę godności opartej na wzajemnym szacunku, progresja wyników biznesowych może być wyższa nawet do 10% w odniesieniu do średniego poziomu wzrostu rynku.

#KulturaGodności

#StopKonfliktom

#MotywowanieGodnościowe

#PrzywództwoWłączające

 

» Zwiń

ROZWÓJ ORGANIZACJI

Wprowadzanie nowych technologii i zmiana modeli biznesowych często wymaga zmian w schematach myślenia i działania pracowników. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze rozwój firm musi wiązać się z rozwojem pożądanej kultury pracy czy wysoką efektywnością pracowników. Badania pokazują, że zamiast oczekiwanego wzrostu zaangażowania pracowników czy gotowości do podejmowania nowych wyzwań, firmy mogą w pewnych sytuacjach mimowolnie wykształcać bierne postawy wobec pracy, budując z czasem swoją nieadekwatność wobec wyzwań rynku.

» Pokaż więcej

Organizacyjna świadomość, którą możemy nazwać „jest nam dobrze na rynku” powoduje, że firmom trudno jest znaleźć przekonujące powody do wdrożenia zmian, uruchamiania programów upowszechniania najlepszych praktyk, ciągłego doskonalenia procesów czy osadzenia myślenia innowacyjnego jako nowego modelu działania.

Nasze praktyczne doświadczenia pozwalają zaproponować naszym Klientom opracowane przez konsultantów ŚWIT sprawdzone metodyki umożliwiające pozyskanie pracowników do wypracowania i wdrożenia nowych standardów pracy. Operacyjnie, wdrożone standardy rozwojowe przekładają się na zmianę postaw zatrudnionej kadry w zakresie budowania zaangażowania, przestawienia firmy na kulturę organizacji uczącej się oraz ukierunkowania jej na innowacje, osadzone w procesach ciągłego doskonalenia.

Wdrożenie rozwojowych standardów pracy jest dedykowanym programem wykorzystującym mix technik edukacyjno-doradczych, takich jak: facylitacje, warsztaty, sesje kreatywne, sesje action learning, analizy benchmarków rynkowych oraz prace eksperckie.

#Innowacyjność
#ProcesyCiągłegoDoskonalenia
#ZarządzanieWdrożeniami

» Zwiń

DOSKONALENIE NOWYCH PRAKTYK KIEROWANIA

Wszyscy widzimy, że zarządzanie się zmienia. Dzisiejsi liderzy rynku stawiają na otwartość, elastyczność i efektywne partnerstwo – cechy, które pozwalają im zachować równowagę stron przy coraz bardziej wymagającym rynku pracownika.

Jako doradcy wiemy, że nowa jakość w zarządzaniu musi osadzić się przede wszystkim na poziomie zespołów operacyjnych i dlatego stworzyliśmy unikalny program, w trakcie którego menedżerowie będą mogli dostosować swoje praktyczne umiejętności do wymagań współczesnego środowiska pracy.

» Pokaż więcej

Przybliżymy praktykę nowoczesnego  kierowania: od wybranych aspektów lean management po zwinne metodyki zarządcze; wypracujemy modele budowania kultury opartej na koncepcji meaningful economy, pomożemy skutecznie rozwinąć popychające organizacje ku innowacjom metody smart thinking. Zjednoczymy pracowników wokół celów i kluczowych rezultatów (OKR) oraz przedstawimy skuteczne modele podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Nasz program możemy zrealizować dla Państwa w dwóch podstawowych wersjach: dla kadry kierującej zespołami produkcyjnymi oraz dla menedżerów zespołów usługowych / handlowych.

#SensPracy                                               #CeleiRezultaty       #Zarzadzanie3.0

» Zwiń

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ I INTEGRACJĄ PRACOWNIKÓW

Różnorodność w miejscu pracy dotyczy zróżnicowania osób zatrudnionych pod względem takich czynników, jak: płeć, wiek, przynależność etniczna, światopogląd, poglądy polityczne, stan zdrowia, stopień i rodzaj niepełnosprawności, status rodzinny, styl życia itd. Słabo zintegrowane zespoły, w których są silnie widoczne różnice między ich członkami, utrudniają osiąganie wysokiej wydajności pracy i innowacyjności w firmie. Dodatkowo w środowisku zawodowym w którym są problemy ze współpracą i komunikacją najczęściej pojawiają się również trudności z wykorzystaniem talentów i potencjału rozwojowego poszczególnych pracowników. Straty ponosi więc zarówno cała firma, jak i indywidualni pracownicy.

» Pokaż więcej

Dążąc do uniknięcia strat i problemów wynikających ze źle zarządzanej różnorodności, firmy potrzebują programów, których celem jest budowanie klimatu do akceptowania występujących różnic i okazywania szacunku wszystkim członkom zespołu i kreowania atmosfery dobrej współpracy i doceniania osiągnięć wszystkich niezależnie od ich odmienności.

Nasz program zarządzania różnorodnością uwzględnia specyfikę firmy szybko pomagając w przełamywaniu barier, tworzeniu warunków do harmonijnej współpracy, przez to zapewnia wymierne korzyści tak, dla indywidualnych pracowników, jak i dla całej organizacji.

#ZarządzanieRóżnorodnością
#IntegracjaOsóbNiepełnosprawnych
#KartaRóżnorodności

» Zwiń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI SPECJALISTAMI
Andrzej Wielgosz

Workshops/warsztaty/Development Programs/Strategic Consulting

mobile: +48 789 21 77 27
e-mail: a.wielgosz@swit.com.pl